Hulp en zorg aan huis 2015

Iedereen  die thuis hulp of zorg krijgt, krijgt vanaf 2015 met grote veranderingen te  maken.   

Op 1 januari 2015 vervangt de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De thuiszorg valt daarna onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging (zoals hulp bij het wassen, aankleden of naar de wc  gaan) én voor verpleegkundige zorg aan huis (bijvoorbeeld wondverzorging en het geven van injecties). De gemeenten worden vanaf 1 januari op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), naast de thuishulp, verantwoordelijk voor extra taken ­zoals begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen.

Hoe gaan  de gemeenten dat aanpakken?

Voor de extra taken krijgen de gemeenten geld van de rijksoverheid, maar minder dan er voorheen beschikbaar was. Er wordt flink bezuinigd. Oók op de hulp in de huishouding. Sommige gemeenten zetten zonder pardon het mes in de thuishulp,  andere zullen coulanter zijn. ­Gemeenten hebben veel vrijheid om zelf in te vullen hoe ze de thuishulp regelen.

Maar, zo stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): als u zich meldt met een ondersteuningsvraag, dan is de gemeente verplicht onderzoek te doen naar uw persoonlijke ­situatie. De gemeente zal daarbij éérst ­kijken wat iemand zelf nog kan, wat ­familie en vrienden kunnen doen,  en of het gebruik van algemene ­voorzieningen volstaat. Alles is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met behulp van hun eigen  partner, familie en vrienden.

En wat  gaan de zorgverzekeraars doen?

Ook op de thuiszorg wordt bezuinigd. En ook hier wordt gekeken wat het eigen netwerk van  de patiënt allemaal kan doen om te ­helpen. Zorgverzekeraars maken ­landelijk afspraken over het ‘inkopen’ van thuiszorg (inmiddels klagen thuiszorgorganisaties dat ze daarbij worden afgeknepen). De thuiszorg wordt op lokaal niveau uit­gevoerd door de wijkverpleegkundige. Deze zorg via de wijkverpleegkundige zit voortaan in het basispakket van de zorgverzekering. De kosten gaan niet af van het eigen risico van de patiënt.

Wat  verandert er voor u?

Dat verschilt per situatie. Hebt u bijvoorbeeld thuishulp? Of een persoonsgebonden budget (pgb)? Voorziet u dat u binnenkort hulp of zorg nodig hebt?
In  de volgende ­voorbeelden leest u wat er dan verandert.

Als u al thuishulp hebt (hulp in het  huishouden) via de gemeente:
Veel gemeenten gaan vanaf 1 januari de huishoudelijke hulp op een andere manier vormgeven. Ze zullen hierbij een overgangsregeling moeten treffen voor wie nu thuishulp heeft, en moeten cliënten hierover informeren. Veel gemeenten zijn daar laat mee; zes weken voor de invoering is er op veel plaatsen nog weinig bekend, zo blijkt ook uit ons onderzoek op de volgende pagina’s.

Bijna  iedereen levert uren voor huishoudelijke hulp in. Ook kan de hoogte van de eigen  bijdrage (die voor de hulp moet worden betaald) veranderen. Hebt u een  AWBZ-­indicatie voor thuiszorg, dan is 2015 een overgangsjaar. Dat betekent  dat u de ondersteuning die u nu hebt tot en met 31 december 2015 houdt, tenzij  uw indicatie eerder afloopt. In 2015 zal uw gemeente uw hulpvraag opnieuw  bekijken en beoordelen, en de zorg daarop afstemmen.

Als u al thuiszorg hebt (persoonlijke  verzorging of verpleegkundige zorg):
De wijkverpleegkundige en haar  team moeten voor 1 mei 2015 alle lopende afspraken bekijken. Of mensen daarna  dezelfde zorg houden, is nog onduidelijk. Voor wie nu gebruikmaakt van thuiszorg, geldt een overgangs­regeling.

Als u nu nog géén thuishulp of thuiszorg  hebt, maar daar wél voor in aanmerking wilt komen:
U kunt uw  situatie aankaarten bij het wijkteam, het buurtteam, de wijkverpleegkundige of  het Wmo-loket van uw gemeente. Zij horen met elkaar in contact te staan,  waardoor het niet zou moeten uitmaken bij wie u ‘begint’.

Veel  gemeenten hebben zogeheten ‘sociale wijkteams’ in het leven geroepen waarin de  verschillende professionals samenwerken. ­Iemand van het wijkteam of de gemeente komt dan bij u langs om te bespreken wat er aan de hand is, wat u zelf  nog kunt en wat vrienden en familieleden eventueel kunnen doen, en of u een  eigen bijdrage moet betalen.

Als u een persoonsgebonden ­budget  (pgb) hebt:
Hebt u een AWBZ-indicatie voor bijvoorbeeld begeleiding,  dan houdt u gedurende de looptijd van uw ­huidige indicatie (­maximaal 1  jaar) het recht op het pgb dat u nu hebt. Hebt u op dit ­moment een pgb uit  de Wmo waaruit u bijvoorbeeld uw huishoudelijke hulp betaalt, dan zal de  gemeente u informeren over de veranderingen in 2015.

Volgens  het ministerie van VWS moet uw gemeente daarbij wel een overgangsregeling  treffen. Betaalt u uit het pgb (ook) verpleging en verzorging, dan krijgt u voor  het ‘zorggedeelte’ voortaan te maken met de zorgverzekeraar. Het pgb blijft  bestaan, maar de tarieven kunnen veranderen.

Verder wordt het pgb vanaf 1 januari 2015 niet meer overgemaakt naar uw eigen bankrekening, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt dan uw  zorgverleners in uw opdracht.

Als u een pgb wilt aanvragen:
Dit kan bij het Wmo-loket van de gemeente of uw zorgverzekeraar. Lees meer op  ­
www.pgb.nl.